Crowdfunding en Finance

Help u ons mee de mooiste Natuurgolfbaan van Nederland mogelijk te maken?
Via een speciale website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een of meer obligaties voor de nieuw aan te leggen Natuurgolfbaan de Hoge duinen Terschelling, en hiermee de aanleg van deze geweldige samensmelting van natuur en recreatie op Terschelling mogelijk maken.

                                                     
Website crowdfunding en obligaties

Klik op de afbeelding voor informatie over deelname aan het obligatieplan van Golfclub Terschelling.

INTRODUCTIE

Dit is de kans voor de leden van de Golfclub Terschelling, voor alle golfers die graag willen spelen op Terschelling en voor alle bedrijven die vinden dat een golfbaan interessant is voor het toeristisch aanbod van eiland, om mee te werken aan de realisatie van de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling. De plannen voor onze golfbaan zijn in een ver gevorderd stadium. De vergunnig voor de Natuurbeschermingswet is aangevraagd bij de provincie Friesland en de aanvraag voor de omgevingsvergunning van de gemeente Terschelling wordt binnenkort ingediend. Golfbaanarchitect Michiel van de Vaart, van Spogard&VanderVaart golf design, heeft een prachtig ontwerp gemaakt voor de gnatuurgolfbaan. Staatsbosbeheer is zeer nauw betrokken geweest bij nu voorliggende plan voor een natuurgolfbaan en zal de grond middels een langlopende pachtconstructie aan ons verpachten. De gemeenteraad staat achter onze plannen en heeft ons een subsidie verstrekt voor het voortraject, waarin de onderbouwing voor de vergunningaanvragen is uitgewerkt.

De Golfclub Terschelling heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer een plan uitgewerkt om het bos-duingebied ten noord oosten van West Terschelling zo in te richten dat naast de fietsers, de wandelaars en de ruiters ook golfers in de toekomst daar hun sport kunnen beoefenen. Het gebied kenmerkt zich door met dennenbomen begroeide hoge stuifduinen waartussen natuurlijk ontstane duinvalleien meanderen, ideaal voor de aanleg van de natuurgolfbaan.

We hebben daarom als naam voor het gebied gekozen: “DE HOGE DUINEN” 

De Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling

Vanaf 2010 is er al een golfclub op Terschelling, Vereniging Golf Club Terschelling, met eind 2017 ruim 200 leden. Haar doel is er voor te zorgen dat de leden kunnen golfen.

Al jaren is de golfclub aan het zoeken naar een geschikte locatie op het eiland en uiteindelijk is samen met Staatsbosbeheer gekozen voor het bosgebied ten noord oosten van West-Terschelling en ten zuiden van het fietspad naar de Bessenschuur alsmede het voormalige voetbalveld en de aangrenzende, met berken-opschot overwoekerde, duinvallei die aan de noordzijde van de Helmduinweg liggen.

Dit is een dennenbos, aangeplant in de jaren ‘30, met hoge met dennen begroeide duinen, dat geleidelijk overgaat in een duin-heide gebied. Een gedeelte van met name dit duin-heide gebied valt onder Natura 2000 Duinen Terschelling, waardoor de golfbaan moet voldoen aan zeer stringente voorwaarden op het gebied van natuurwaarden. Maar omdat er sprake zal zijn van een opwaardering van de natuurwaarden door een deel van het dennenbos te veranderen in “grijs duin”, behoort een golfbaan in dit gebied tot de mogelijkheden. De golfbaan zal het karakter krijgen van een bos-duinbaan.

De golfclub heeft de ambitie om in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer in de Hoge Duinen een natuurgolfbaan te realiseren. De initiatiefnemers willen met dit project niet alleen een plek creëren voor het beoefenen van golf, maar ook een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ecologie en economie op het eiland.

Voor een zorgvuldige inpassing van de natuurgolfbaan en een duurzame inrichting van het gebied worden daarbij de volgende doelen gesteld:

 • het verhogen van de natuurwaarden
 • het Hoge Duinen gebied landschappelijk versterken
 • een aantrekkelijke 9 holes golfbaan aanleggen
 • de economie van Terschelling versterken.

Het Hoge Duinen gebied verandert door dit nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duin, heide, bos en open valleien elkaar afwisselen. Er zijn veel hoogteverschillen aanwezig, en de Hoge Duinen heeft de potentie om er een aantrekkelijke en uitdagende 9 holes golfbaan in aan te leggen.

De herinrichting van het gebied voorziet in een natuurlijke inpassing van de golfbaan in het bestaande duinlandschap en de nieuw te ontwikkelen habitat grijs duin en habitat Atlantisch bos zullen zorgen voor een vloeiende overgang van het huidige bos naar de aangrenzende duinen.

In dit gebied heeft golfbaanarchitect Michiel van der Vaart een uitdagende 9 holes natuurgolfbaan ontworpen, par 36, bestaande uit 3 par 3 holes, 3 par 4 holes en 3 par 5 holes met een totale lengte van 2850 m. Het plan voorziet verder in een Par 3 baan en oefenfaciliteiten. De totale investeringskosten bedragen 2,5 miljoen euro.

JURIDISCHE CONSTRUCTIE

Om de nieuwe natuurgolfbaan te realiseren is in 2017 de Natuurgolfbaan Hoge Duinen Terschelling B.V. (hierna te noemen “BV”) opgericht, waarvan de aandelen in handen komen van de Vereniging Golf Club Terschelling. De BV zal zorgdragen voor de aanleg, de financiering en de exploitatie van de golfbaan.

INVESTERING

De BV zal de golfbaan aanleggen.

De totale investering vergt een bedrag van  2,35 miljoen euro.

 

Aannames investeringen: ex btw
Aanleg 9 holes baan netto €      1.680.000
Aanleg par 3 baan €         415.000
Baanontwerp en adviseurs €           95.000
Bouwrente €         100.000
Onvoorzien €           35.000 
Totaal aanleg golfbaan €      2.325.000
Trolley’s + golfsets €           15.000
Hardware en software €           10.000 
Totaal investering €      2.350.000

De investering omvat de totale aanleg van de 9 holes Natuurgolfbaan de Hoge Duinen en een kleinere Par 3 baan en oefenfaciliteiten, alsmede het omleggen van een gedeelte van het fietspad en een “trapveldje” voor de jeugd van Terschelling.

Het plangebied de Hoge Duinen valt voor 70% in het Natura 2000 gebied Duinen Terschelling. Hierdoor zal de aanleg en exploitatie aan hoge natuureisen moeten voldoen. Dit vergt een lange ingroeiperiode van de fairways.

Het herinrichtingsplan de Hoge duinen voorziet dan ook in een aanlegperiode van 4 jaar voor de 9 holes golfbaan, waarna er in het 5e jaar, na de start van de aanleg van de baan, gespeeld kan worden. Daar de Par 3 baan grotendeels op het voormalige voetbalveld wordt aangelegd en niet onder het Natura 2000 regime valt, zal deze baan al in het 2e jaar bespeelbaar zijn en kan er ook dan al met een bescheiden exploitatie begonnen worden.

Realisatie natuurgolfbaan de Hoge duinen Terschelling
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar
9
jaar 10 jaar 11 jaar 12
9 holes baan voortraject

 

aanleg exploitatie
Par 3 baan verkrijgen van de vergunningen aanleg exploitatie

De BV zal de benodigde gronden pachten van Staatsbosbeheer middels een langlopend pachtcontract.

De BV zal de golfbaan ook exploiteren en zal een variëteit aan speelrechten uitgeven aan de leden van Golfclub Terschelling en aan greenfeespelers.

Het verdienmodel voorziet in inkomsten uit contributies van de leden van Golfclub Terschelling en voor het grootste gedeelte uit greenfee-inkomsten van golfspelende bezoekers van Terschelling die een korte golfvakantie op het eiland boeken.

Het plan voorziet niet in de bouw van een eigen clubhuis. Het aangrenzende hotel WestCord ApartHotel Boschrijck gaat haar oostvleugel verbouwen tot een gezellig golfclubhuis.

FINANCIERING

De financiering van de investering in de natuurgolfbaan zal worden aangetrokken door de BV als volgt:

 

Totale investeringskosten  €          2.350.000,-
Bijdrage Westcord in eigen vermogen  €                250.000,-
Inleg Golfclub leden  €                100.000,-
Subsidies  €                650.000,-
Overige opbrengsten Leden en fundraising.  €                100.000,-
Bedrijfsobligaties

Crowdfunding obligaties: Leden,  en MKB

€                650.000,-

€                600.000,-

Totaal financiering  €         2.350.000

 

De Vereniging Golfclub Terschelling (VGT), als enige aandeelhouder van de BV, zal deelnemen in het aandelenkapitaal voor een bedrag van € 100.000 (dit betreft de bijdrage van de leden voor de aanleg van de golfbaan).

Ook zal het bedrag dat er door de Vereniging aan Stern obligaties wordt geplaatst als aandelenkapitaal (rekening houdend met aflossingen en renteverplichtingen) worden ingebracht in de BV.

Ad Subsidies: Voor het “voortraject” zijn voor een bedrag van totaal € 145.000 subsidies verkregen van de Provincie Friesland, de gemeente Terschelling, de WestCord groep en Rederij Doeksen. In januari 2018 zal een aanvraag worden ingediend voor een subsidie van het Waddenfonds en de provincie. Maximaal kan het subsidiebedrag € 500.000 bedragen. Ook is er een subsidie van € 250.000 toegezegd door een bedrijf van het eiland.

Ad obligaties: Voor het resterende bedrag ad €1.500.000 zullen rentedragende obligaties worden uitgegeven als volgt:

 1. De Stern obligatie: een achtergestelde obligatielening met een nominale waarde van €1.000 en met een looptijd van 10 jaar, waarvan ieder jaar een tiende deel aan VGT wordt  kwijtgescholden. De kwijtschelding is in box 1 als periodieke uitkering aftrekbaar. Over de openstaande vordering vergoedt de VGT jaarlijks een rente van 8,75 %.  Deze rente is niet belast. Door de hoge rente aan de ene kant en de aftrekbaarheid van de kwijtscheldingen aan de andere kant zal  de kostprijs, afhankelijk van het percentage dat er aan inkomstenbelasting wordt betaald, ongeveer op nul uitkomen.
 2. De Birdy obligatie: Een achtergestelde obligatielening met een nominale waarde van €500 en met een looptijd van maximaal 10 jaar, waarbij gedurende de aanlegperiode ( 4 jaar) de obligatie niet afgelost wordt en daarna in 6 gelijke jaarlijkse termijnen. De rente bedraagt 3,25% p.j. Deze obligatielening zal geplaatst worden bij leden en sympathisanten van de golfbaan. U helpt hierbij de golfclub om te investeren in de golfbaan, terwijl u 3,25% rendement maakt over uw investering. Vervroegde aflossingen mogelijk.

Het streefbedrag voor de Stern obligatie en de Birdy obligatie samen is minimaal   €300.000

 1. De Hoge Duinen obligatie A: Deze achtergestelde obligatielening zal geplaatst worden bij het (Terschelling) bedrijfsleven en ook bij particulieren. De nominale waarde van 1 obligatie is €   5.000. De looptijd is maximaal 14 jaar met een opnameperiode van 4 jaar en een aflossing daarna in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. De rente bedraagt 3,75% p.j. Vervroegde aflossingen mogelijk.
 2.  De Hoge Duinen obligatie B: Deze achtergestelde obligatielening zal geplaatst worden bij het (Terschelling) bedrijfsleven en ook bij particulieren. De nominale waarde van 1 obligatie is € 15.000. De looptijd is maximaal 14 jaar met een opnameperiode van 4 jaar en een aflossing daarna in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. De rente bedraagt 3,95% p.j. Vervroegde aflossingen mogelijk.

Het streefbedrag voor de beide Hoge Duinen obligatiessamen is minimaal € 200.000.

Wat vragen wij nu aan U

Voor een gedeelte van de financiering van € 2,5 miljoen zullen wij een beroep gaan doen op de leden van de golfclub, sympathisanten van een golfbaan op Terschelling en het (Terschellinger) bedrijfsleven, die ook hun steentje willen bijdragen.

U kunt inschrijven op één of meerdere van de hierboven beschreven obligatielenngen:

 • De Stern obligatie, de Birdy obligatie of de Hoge Duinen obligatie.

    Voor meer details van deze obligatieleningen kijk op de betreffende campagne pagina.

:  De Golfclub Terschelling vraagt u mee te helpen om de golfbaan te realiseren en in te schrijven op één of meer obligaties.

In dit stadium vragen wij u alleen om de toezegging te doen dat, indien aan de hieronder staande voorwaarden is voldaan, u de door u aangegeven obligaties zult kopen zodra de Vereniging Golfclub Terschelling u dit vraagt.

De voorwaarden zijn:

 • dat de “Verklaring van geen bezwaar” in het kader van de Natuurbeschermingswet is afgegeven door de provincie Friesland;
 • dat de Omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Terschelling;
 • dat de benodigde financiering om de herinrichting van het Hoge Duinen gebied, waarin de natuurgolfbaan wordt aangelegd, te realiseren volledig is toegezegd.

 UW DEELNAME BRENGT ONZE GOLFBAAN DICHTERBIJ

 – Vraag een inschrijfformulier aan bij de penningmeester van de Golfclub Terschelling via  (penningmeester@golfclubterschelling.com).

– Vul het inschrijfformulier in, voeg een kopie identiteitsbewijs toe van u en eventueel van uw partner,  en stuur dit alles op naar: Golfclub Terschelling, t.a.v. de Penningmeester, Hoofdweg 3, 8881 HA Terschelling-West of scan dit naar: penningmeester@golfclubterschelling.com.

– Een bevestiging van uw toezegging tot aankoop van de obligaties onder de benoemde voorwaarden krijgt u thuisgestuurd.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Peter Beijnes (pljbeijnes@gmail.com) of Dirk-Jan Moes (dirk-janmoes@live.nl).

Dit is de kans voor leden van Golfclub terschelling, voor alle golfers die graag eens willen golfen op Terschelling en voor alle anderen die vinden dat een golfbaan op Terschelling interessant is voor het toeristisch aanbod van het eiland, om mee te werken aan de realisatie van de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling. De plannen voor onze golfbaan zijn in een ver gevorderd stadium. De vergunning oor de Natuurbeschermingswet af te geven door de provincie Friesland is aangevraag en de aanvraag voor de omgevingsvegunnig bij de gemeente Terschelling wordt op zeer korte termijn ingediend. Er ligt een prachtig ontwerp voor de 9 holes natuurgolfbaan van golfbaanarchitect Michiel van der Vaart. Staatsbosbeheer is een partner van ons en zal de grond middels een langlopende pachtconstructie aan ons verpachten. Ook de gemeenteraad staat achter onze plannen. Zowel de provincie als de gemeente hebben elk € 50.000 subsidie verstrekt om de kosten te dekken  van alle rapporten nodig om de vergunningaanvragen te onderbouwen.

De Golfclub Terschelling heeft in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer een plan uitgewerkt om het bos-duingebied ten noord oosten van West Terschelling zo in te richten dat naast fietsers, wandelaars en ruiters ook golfers in de toekomst daar hun sport kunnen beoefenen. Het gebied kenmerkt zich door met dennenbomen begroeide hoge stuifduinen waartussen natuurlijk ontstane duinvalleien meanderen, ideaal voor de aanleg van de natuurgolfbaan. We hebben daarom als naam voor het gebied gekozen:

 

 “DE HOGE DUINEN” 

De realisatie van de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling vergt een totale investering van 2,35 miljoen euro. Een gedeelte van deze investering zal worden gefinancierd met Birdy obigaties.
De leden van de Golfclub Terschelling en sympathisanten van onze natuurgolfbaan kunnen nu inschrijven om één of meer Birdy obligaties te kopen, om zo de aanleg van onze Golfbaan de Hoge Duinen Terschelling mee te helpen realiseren.

Risico’s

Aan beleggen in obligaties zijn risico’s verbonden. De obligatiehouders lopen het risico dat de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling B.V. niet in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen waardoor de waarde van de obligatie negatief kan worden beïnvloed. In het meest ongunstige geval kan de rente niet worden betaald en kan het door de obligatiehouders ingebrachte vermogen geheel tenietgaan, waardoor de obligaties niet kunnen worden afgelost.

De rente en aflossingen van de Birdy obligatie zullen middels de exploitatie van de golfbaan moeten worden terugverdiend.

Een risico is dat de inkomsten van de golfbaan niet voldoende zijn om de rente en aflossingen op de obligaties te voldoen.

In afwijking van de meeste golfbanen, waar de contributie inkomsten  de belangrijkste inkomstenbron zijn, zijn op Terschelling de greenfee inkomsten de grootste inkomstenbron (ca 62%). De golfbaan Terschelling zal het moeten hebben van greenfeespelers die naar het eiland komen om te golfen en er een korte vakantie aan vastknopen. Dit verdienmodel bestaat in Nederland nauwelijks en het is daarom niet mogelijk om onze aannames met betrekking tot het te  verwachten aantal te verkopen greenfees te vergelijken met andere golfbanen in Nederland. De inschatting van het aantal te verkopen greenfees is daarom belangrijk.

 

Terschelling is nu al een zeer geliefde bestemming voor korte reisjes. Ruim 500.000 toeristen bezoeken jaarlijks het eiland. Het eiland heeft dan ook veel te ieden: prachtige natuur, brede stranden, goede hotels, aantrekkelijke vakantiehuizen, veel gezellige restaurants en verrassende winkels. Alleen een golfbaan is er nog niet. En juist een golfbaan trekt weer een nieuw soort gasten aan. Onze verwachting is dat onze golfbaan voor veel golfers een aantrekkelijke bestemming is.

De aannames betreffende het aantal te verkopen greenfees is conservatief ingeschat en ook de aanname met betrekking tot de greenfeprijzen is gemiddeld lager dan 9 bij holes banen in Nederland. In het eerste jaar dat de 9 holes baan bespeeld kan worden is aangenomen dat er gemiddeld 28 greenfees (voor 9 holes) verkocht worden voor gemiddeld € 30 per greenfee.

Reglement Birdy obligatie

Hoe kunt u meedoen?

U doet nu een toezegging dat u mee doet om de golfbaan te realiseren door …. (aantal) De Hoge Duinen obligaties A te kopen.

Zodra aan een aantal voorwaarden is voldaan wordt u door de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling B.V. gevraagd om de toegezegde koop van de obligaties ook te effectueren.

Deze voorwaarden zijn:

 • dat de “Verklaring van geen bezwaar” in het kader van de Natuurbeschermingswet is afgegeven door de provincie Friesland;
 • dat de Omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Terschelling;
 • dat de benodigde financiering om de herinrichting van het Hoge Duinen gebied, waarin de natuurgolfbaan wordt aangelegd, te realiseren volledig is toegezegd.

 

,

UW DEELNAME BRENGT ONZE GOLFBAAN DICHTERBIJ

 – Vraag een inschrijfformulier aan bij de penningmeester van de Golfclub Terschelling via  (penningmeester@golfclubterschelling.com). Of ga naar de website van ons obligatieplatform.

– Vul het inschrijfformulier in, voeg een kopie identiteitsbewijs toe van u en eventueel van uw partner,  en stuur dit alles op naar: Golfclub Terschelling, t.a.v. de Penningmeester, Hoofdweg 3, 8881 HA Terchelling-West of scan dit naar: penningmeester@golfclubterschelling.com.

– Een bevestiging van uw toezegging tot aankoop van de obligaties onder de benoemde voorwaarden krijgt u thuisgestuurd.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Peter Beijnes (pljbeijnes@gmail.com) of
Dirk-Jan Moes (dirk-janmoes@live.nl).

 

Doe mee

 

Om de natuurgolfbaan te realiseren is de Stichting Natuurgolfbaan Terschelling (SNGT) opgericht. Dit is een stichting zonder winstoogmerk.

De SNGT zal het gebied de “Hoge Duinen” pachten van Staatsbosbeheer, zal de financiering aantrekken en de opdrachten verstrekken aan de aannemers die de golfbaan gaan aan leggen. Nadat de greens en fairways volgroeid zijn zal de SNGT het onderhoud en de exploitatie op zich nemen en de baan ter beschikking stellen aan de leden van de Golfclub Terschelling en aan golfgasten die speciaal naar Terschelling komen om er ook te golfen, de zogenaamde greenfeespelers.

Van idee tot plan tot natuurgolfbaan

Het idee voor een golfbaan op Terschelling is er al heel lang. Maar de plannen kwamen niet erg van de grond. Het vinden van een geschikte locatie was de eerste prioriteit. Toen de polder afviel als locatie (zie coalitieprogramma) is de golfclub samen met Staatsbosbeheer op zoek gegaan naar een geschikte locatie en is de keus gevallen op de huidige locatie, het dennenbos ten oosten van West-Terschelling en ten zuiden van het fietspad naar de Badweg naar Paal 8. De “Hoge duinen”.

Nu de locatie gevonden is zal de realisatie van de natuurgolfbaan in 3 fasen uitgevoerd worden.

Fase 1 is het verkrijgen van een 2-tal vergunningen om de golfbaan aan te leggen: een omgevingsvergunning van de gemeente Terschelling en een Natuurbeschermingswet vergunning van de provincie Friesland.

De aanvragen voor deze vergunningen zijn nu in voorbereiding en worden op korte termijn ingediend. De kosten van dit “voortraject” bedragen 250.000 euro en zijn gefinancierd door subsidies van de gemeente Terschelling(€ 50.000) en de provincie Friesland (€ 50.000), en door bijdragen van een aantal enthousiaste (eilander) ondernemers, alsmede door bijdragen van de leden van de Golfclub Terschelling.

Fase 2 is de aanleg van de natuurgolfbaan. De totale investeringskosten zijn begroot op 2,35 miljoen euro.

Om een gedeelte van dit bedrag te financieren wordt momenteel een aanvraag voorbereid voor een subsidie van het Waddenfonds. Daarnaast zullen de leden van de Golfclub deelnemen in de financiering en zal er een obligatielening worden uitgeschreven waarin (eilander)ondernemers als ook particulieren kunnen participeren.

Fase 3 is de exploitatie van de natuurgolfbaan.

Het verdienmodel gaat ervan uit dat een gedeelte van de inkomsten zal komen uit contributies van de leden van de Golfclub Terschelling en het resterende gedeelte van bezoekers die speciaal naar Terschelling komen om daar een paar dagen te golfen, de zogenaamde greenfee-spelers.

In tegenstelling tot bijna alle golfbanen in Nederland die het primair moeten hebben van de contributies van hun leden en daarnaast ook inkomsten krijgen van greenfeespelers die een paar uur op de baan komen golfen, zal dit bij de natuurgolfbaan Terschelling omgekeerd zijn. Wij gaan ons volledig richten op die greenfeespelers die een meerdaags arrangement zullen boeken om een paar dagen naar Terschelling te komen om te golfen en er een leuke korte vakantie aan vast te knopen. Een golfarrangement naar Terschelling wordt dan een interessant alternatief voor golfarrangementen naar bijv. Portugal, Spanje, Engeland, België of Duitsland. Al heel veel golfers boeken dergelijke arrangementen en dit is dan ook een zeer interessante markt voor reisbureaus en hotels. En met de unieke natuurgolfbaan die wij gaan realiseren en de geweldige toeristische infrastructuur van het eiland leent Terschelling zich bij uitstek voor deze doelgroep.

De exploitatiekosten bestaan voor een belangrijk deel uit het onderhoud van de greens, teeboxen en fairways. Daar dit om veel ervaring betreft vraagt en zeer specialistisch is zal het onderhoud uitbesteed worden aan een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Het terrein wordt gepacht van Staatsbosbeheer. De gesprekken hierover zijn gaande.

 SPIN-OFF VOOR HET EILAND

De natuurgolfbaan is ook interessant voor de werkgelegenheid op Terschelling. Bij de aanleg zal zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van eilander bedrijven. Tijdens de exploitatie van de natuurgolfbaan zullen er werknemers nodig zijn voor het onderhoud van de baan, voor de receptie en voor de horeca.
Ook zal de golfbaan een interessante spin-off hebben voor de eilandeconomie. De golfbaan zal een aantal golfers naar het eiland trekken die we nu nog niet op Terschelling zien. Het is bekend dat veel golfers hun vakantiebestemming uitzoeken op de aanwezigheid van een unieke golfbaan, dus met een golfbaan komt Terschelling zeker in de picture. Deze golfers zijn ook vaak vergezeld door hun partner of vrienden die zelf niet golfen, maar hun eigen ding gaan doen op het eiland. Al deze gasten zullen met de boot naar het eiland komen, overnachtingen boeken, gaan winkelen, uit gaan eten en een drankje op een terrasje drinken. Velen zullen een fiets huren om het eiland te verkennen, een museum bezoeken, gebruik maken van het ov,  een huifkarrentocht maken of gaan kijken naar de zeehonden.

Wij verwachten dat er tenminste 4000 golfers per jaar naar Terschelling komen, die tenminste gemiddeld 2 dagen op het eiland zullen verblijven. Het interessante aan deze doelgroep is dat zij het hele jaar door zowel in de weekenden als door de week zullen komen en dat zij ook geld te besteden hebben.